POLITYKA PRYWATNOŚCIDbając o Twoją prywatność chcemy abyś czuł się komfortowo w czasie korzystania z naszych usług, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez serwisy internetowe działające w ramach domen: umina.pl, umina.com.pl, umina.online.
Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem unijnych i krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników w ramach usług świadczonych przez Administratora.
 2. Akceptując Politykę Prywatności i Regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisów w ramach domen: umina.pl, umina.com.pl, umina.online, korzystających z usług i narzędzi oferowanych przez poszczególne serwisy w ramach w/w. domen.

§ 2 Informacje podstawowe i dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: CENTRUM WYPOCZYNKU I REHABILITACJI UMINA W CZORSZTYNIE GRAŻYNA I JAN NOWAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Budzowie, kod pocztowy 34-211, Budzów 625, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000910648, posiadającą NIP 5521729634 oraz REGON 389417135, świadcząca usługi również drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. Z Administratorem można się skontaktować za pomocą::
  • adresu e-mail: biuro@umina.com.pl

  • telefonicznie: +48 602 849 582 lub +48 539 039 768

  • za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w serwisie umina.com.pl.

 2. Wszelkie dane gromadzone przez Administratora będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, oraz przepisami krajowymi.
 3. Szanując prawa Użytkowników oraz respektując powszechnie obowiązujące przepisy, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności dostępna jest w siedzibie Administratora serwisów w domenie umina.pl, umina.com.pl, umina.online oraz do pobrania jako dokument PDF w serwisie umina.com.pl/przepisy.

§ 3 Zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Zapewniając transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania Administrator informuje o zakresie, celach i podstawach przetwarzania danych.

 1. Świadczenie usług przez Administratora
  Administrator prowadzi działania przygotowujące serwisy do świadczenia usług, które ma zamiar prowadzić w ramach domen: umina.pl, umina.com.pl, umina.online.
  Dane w tym zakresie działań jakie są lokowane w serwisach Administratora są przetwarzane i gromadzone w celu prowadzenia działalności gospodarczej i marketingowym. Podstawą prawną do gromadzenia danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną do przechowywania danych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 2. Administrator archiwizuje dokumenty, w których mogą znajdować się dane osobowe Użytkowników serwisów w ramach domen: umina.pl, umina.com.pl, umina.online. Miejscem przechowywania dokumentów jest siedziba Administratora: Budzów 625, 34-211 Budzów.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane tylko w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną przez niego działalnością. Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).
 4. Administrator może przetwarzać dane statystyczne dotyczące Użytkowników, za pomocą których nie będzie możliwa ich identyfikacja (pliki cookies), w celach analitycznych i statystycznych oraz badania satysfakcji z proponowanych usług (ankiety zewnętrzne). Podstawą prawną do przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§ 4 Dobrowolność podania danych

Wszystkie dane jakie przetwarza Administrator pozyskiwane są bezpośrednio od Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale także niezbędne w celu skorzystania z usług Administratora.

§ 5 Okres przechowywania danych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania, dane osobowe są przechowywane przez Administratora w następujących okresach:

 1. Dane osobowe zebrane w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu w celach archiwizacyjnych przez okres wymagany przepisami podatkowymi oraz o rachunkowości, tj. przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 2. Okres przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń jest taki sam jak okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego (nie dłuższy niż 6 lat).
 3. Okres przechowywania danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w obszarze monitorowanym (siedziba Administratora) jest nie dłuższy niż 3 miesiące.
 4. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane do momentu ustania celu lub do momentu wycofania tej zgody.
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora będą przechowywane do momentu ustania celu lub do momentu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą skutecznego sprzeciwu.

§ 6 Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane przez Administratora do następujących kategorii odbiorców:
  • pracownikom i współpracownikom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych osobowych

  • podmiotom, którym Administrator zlecił czynności związane z przetwarzaniem danych – na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych (np. biuro rachunkowe)

  • w niezbędnym zakresie także innym odbiorcom gwarantującym poufność przekazywanych danych – np. firmy pocztowe i kurierskie, podmioty zapewniające systemy mailingowe, kancelarie prawne

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione na wniosek tylko organom państwowym, organom samorządu terytorialnego i uprawnionym instytucjom publicznym, wyłącznie w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami i na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub innym instytucjom wykazującym odpowiednią podstawę prawną.

§ 7 Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: biuro@umina.com.pl.

 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Sprzeciw można zgłaszać na adres e-mail: biuro@umina.com.pl.

 3. Wycofać każdą ze zgód w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: biuro@umina.com.pl. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 8 Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do państw trzecich.

§ 9 Profilowanie

Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu oraz nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Użytkowników przygotowywanych obecnie usług, które Administrator ma zamiar prowadzić w ramach domen: umina.pl, umina.com.pl, umina.online.

§ 10 Bezpieczeństwo

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, niewłaściwym wykorzystywaniem i ujawnianiem.

 2. Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze Administratora dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione. Wszyscy współpracownicy przetwarzający dane osobowe są do tego upoważnieni oraz przechodzą odpowiednie szkolenia.

 3. Administrator regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz aktualizuje Politykę Prywatności.

 4. Dane osobowe w posiadaniu Administratora nie są udostępniane osobom trzecim innym niż wymienionym w Polityce Prywatności. Dane osobowe w posiadaniu Administratora nie są sprzedawane żadnym podmiotom.

Pobierz i wydrukuj Politykę Prywatności